Over de verenigingen

WIE ZIJN WIJ?

De bond voor Kadasterpersoneel (bvK) is de grootste vakbond en beroepsvereniging binnen het Kadaster. In 1897 is deze vakbond ontstaan als verenging van tekenaars. Wij behartigen de belangen van onze leden op verschillende niveaus binnen de organisatie. Daarnaast stimuleren wij kennisuitwisseling op vakinhoudelijk gebied en op (het terrein van) arbeidsvoorwaarden.

Er zijn meer vakbonden binnen het Kadaster actief, maar onze vakbond onderscheidt zich van andere bonden door zijn neutrale en onafhankelijk positie. We zijn niet verbonden met een politieke of religieuze stroming.

PERSOONLIJKE BELANGENBEHARTIGING

Wanneer je behoefte hebt aan informatie over regelingen (bijvoorbeeld pensioen) of (ondersteuning) bij een conflict (in je werk) dan kun je onze mensen hiervoor vragen. Wij adviseren en ondersteunen je dan bij het oplossen van de situatie. Wanneer er juridische ondersteuning nodig is dan kunnen we terugvallen op de deskundigheid van het Ambtenarencentrum.

GEZAMELIJKE BELANGEN

In het GOAAK (Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster) zitten de bonden met de bestuurders rond de tafel om de CAO en aanvullende regelingen te bepalen. Het Kadaster heeft een eigen CAO; de vakbonden hebben dus rechtstreeks invloed op deze CAO. Doordat we de grootste vakbond zijn kunnen we ook daarin onze stem krachtig laten doorklinken.

Naast het GOAAK hebben wij ook vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR). Via de OR kan het personeel inspraak en invloed hebben in de bedrijfsvoering van het Kadaster. Onze vakbond vindt het belangrijk om kennis en continuïteit te waarborgen binnen de medezeggenschap, maar ook te zorgen voor jonge collega’s die in de OR zitten.

KENNIS UITWISSELING

Via informatiebijeenkomsten o.a. in de districten proberen we te bevorderen dat inhoudelijke kennis beschikbaar is. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van thema’s zoals; Korter werken, Pensioenopbouw, Ontwikkelingen bij het vaststellen van perceelsgrenzen, bezitsvorming en eigendom, etc…….. Uiteraard is de meerwaarde van deze bijeenkomsten ook dat het contactmomenten zijn voor de leden van de bvK.

WAT IS DE VVK?

De VVK (voluit: de Vereniging Voor Kadaster) is de belangenvereniging bij uitstek voor alle medewerkers binnen het Kadaster met een gezonde ambitie en die zich positief willen ontwikkelen. Het opleidingsniveau is daarbij niet van belang. Op zich kan iedereen natuurlijk prima zijn eigen boontjes doppen, maar samen sta je sterker. Het is daarom een prettig idee dat er een organisatie bestaat die opkomt voor de specifieke rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke belangen van de toekomstgerichte Kadastermedewerker. De VVK is daarom je ideale partner.

Doel van de VVK is het hebben van vitale medewerkers in een vitale organisatie. Dat vereist goede arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen én een sterk en gezond Kadaster. Dat zijn voor ons de sturende belangen.

AANGESLOTEN BIJ CMHF

Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te kunnen steunen, is de VVK aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. De VVK maakt vooral gebruik van de ervaring van de CMHF op het gebied van arbeidsvoorwaarden (CAO) en medezeggenschap (Ondernemingsraad). De CMHF is op haar beurt weer onderdeel van de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel. De MHP heeft onder meer zitting in de Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. De VVK heeft dus niet alleen invloed op Kadaster-niveau, maar praat via CMHF en MHP ook mee over landelijke arbeidsvraagstukken, zoals de herziening van het pensioenstelsel.

 

Als VVK-lid kun je aankloppen bij de juristen van de CMHF voor individuele rechtsbijstand bij arbeidsconflicten. Een link naar het regelement over de rechtsbijstand vindt je hier. De overeenkomst tussen CMHF en DAS is hier te vinden.

Bij de CMHF kun je korting krijgen op verzekeringen van de OHRA. Via het blad Perspectief krijg je van de CMHF periodiek achtergrondinformatie over landelijke ontwikkelingen op het gebied van lonen en pensioenen. Actuele informatie is uiteraard te vinden via internet op www.cmhf.nl.

DE VVK : CONSTRUCTIEF EN KRITISCH

Constructief en kritisch zijn twee begrippen die goed bij onze vereniging passen. Hieronder leggen we uit waarom.

Constructief

-        Een groot deel van onze leden werkt als adviseur of manager actief mee aan ontwikkeling van de Kadaster-organisatie. Op die manier geven we concreet invulling aan het samen werken aan de toekomst van het Kadaster.

-        De VVK is voor vernieuwing met als doel een sterk Kadaster waar het prettig werken is. Wij steunen en stimuleren het Kadaster om de kansen te benutten die zich nu en in de toekomst voordoen en niet stil blijven staan in het heden.

-        We geloven in de kracht van het argument. Door in goed overleg zaken te regelen proberen wij een optimaal resultaat te bereiken voor onze leden en de gehele Kadaster-organisatie.

Kritisch

-        Veel VVK-leden zijn werkzaam in posities waarbij zij delen van de ontwikkeling van de organisatie moeten uitvoeren. Als VVK kijken we daarom kritisch of de geplande veranderingen wel bijdragen aan ons streven naar een sterk Kadaster waar het prettig werken is.

-        Steeds proberen wij nieuwe plannen te toetsen op de toegevoegde waarde en het realiteitsgehalte. Plannen bedenken is één ding, maar ze moeten ook goed uitvoerbaar zijn in de praktijk.

-        De VVK staat op het standpunt dat goede arbeid ook goed beloond moet worden. We zijn daarom nog steeds kritisch ten aanzien van het loonstrookje.In de CAO-onderhandelingen letten we speciaal op de specifieke (financiële) belangen van toekomstgerichte Kadastermedewerkers.