Jaarrede bvK en VVK 2021

Zoals elk jaar zetten wij na de algemene leden vergadering de jaarrede weer online. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de jaarrede, laat het ons weten!

(Ingeborg VVK)

Beste leden van de bvK en VVK,

Het is vrij kort na onze vorige ALV, maar we pakken de draad toch weer op met een ALV in april. In deze jaarrede zullen Gerjan en ik jullie als bvK en VVK gezamenlijk toespreken. Ik zal jullie in mijn gedeelte meenemen in een terugblik op de afgelopen maanden. Gerjan zal jullie vervolgens meenemen in onze plannen voor de toekomst.

Een jaar geleden werd besloten om onze ALV uit te stellen. Corona had Europa ook bereikt en door de regering werd besloten dat we allemaal zo veel mogelijk vanuit huis moeten werken. We hoopten op een later moment alsnog op een geschikte locatie met elkaar bijeen te kunnen komen. Helaas bleek dit niet mogelijk, waardoor we elkaar in oktober via Teams hebben ontmoet. Vol goede moet hoopten we jullie nu wel gewoon weer in persoon te kunnen begroeten, maar Corona houdt ons nog steeds in onze greep.

Nadat in eerste instantie de geldigheid van onze CAO was verlengd, moest het er in het najaar van gaan komen; een nieuwe CAO voor de medewerkers van het Kadaster. Onze onderhandelaars gingen aan de slag.

Voor alle medewerkers is er een loonsverhoging gerealiseerd. Onze medewerkers tegen het einde van hun loopbaan worden bediend met goede mogelijkheden om hun werkzame leven af te bouwen en te groeien naar hun pensioen. Voor collega’s die nog volop in hun loopbaan zitten, is onder andere gezorgd voor extra financiële ruimte in het opleidingsbudget. Door het thuiswerken is ook aandacht besteed aan onze thuiswerkplek. Door de inzet van de vakbonden is het Kadaster akkoord gegaan met een thuiswerkvergoeding die elke maand wordt uitbetaald. Daarnaast is er ook voor elke medewerker een budget beschikbaar gekomen om de thuiswerkplek in te richten.

Naast het oorspronkelijk toegezegde bedrag is het gelukt om hier nog een extra 70€ aan toe te voegen.

Toen het akkoord was gesloten, hebben we het resultaat aan jullie als leden voorgelegd. Bijna unaniem waren jullie akkoord met het voorstel en zo kon er een mooie CAO in werking treden per 1 januari jongstleden. Een resultaat waar we wat mij betreft blij mee mogen zijn.

De CAO vormt wat mij betreft wel het hoogtepunt van de afgelopen maanden, maar de komende tijd staat er ook nog genoeg te gebeuren, dus daarom geef ik nu het woord aan Gerjan.

Jaarrede (Gerjan bvK)

 Natuurlijk zitten we nog vast aan de coronamaatregelen. Hoelang deze situatie zo blijft is onbekend. De besmettingen lopen nog steeds op, terwijl je zou verwachten dat we inmiddels juist die vaccinaties zouden moeten gaan werken. Is de situatie zo dat we in september weer op kantoor zitten? Dat weten we niet.

Vooralsnog hebben we als vakbond de plannen om in september weer met de ledenlunches het land door te gaan. Maar we zullen ze ook digitaal blijven houden, zodat iedereen kan horen en meepraten over de zaken die spelen binnen de OR en GOAAK. Zeker voor de OR is het een bijzonder jaar, de verkiezingen staan gepland in november. We hopen weer met een goede lijst voor de dag te kunnen komen en uiteraard een goed resultaat te halen. Enkele ervaren OR leden hebben zich al gemeld, we hopen nog nieuwe instroom op de lijst te krijgen.

Daarnaast gaan we verder samenwerken met Jong Kadaster. Ieder kwartaal gaan een aantal mensen vanuit ons bestuur en Jong Kadaster met elkaar overleggen over nieuwe ontwikkelingen. En we gaan informatiesessies houden, speciaal voor jongeren. We hopen meer in the picture te komen bij de jongeren.  Zodat we makkelijker aansluiting vinden met deze mensen en ze eerder geneigd zijn lid te worden van onze club.

Hierbij kom ik bij het laatste onderdeel van mijn vooruitblik, maar misschien ook wel de meest ingrijpende. En het is geen 1 april grap…

Al langer hadden we een lijstverbinding in de OR. Maar sinds 2013 werken de bvK en VVK intensief samen. In 2017 hebben we een enquête gehouden, waarbij een grote meerderheid heeft aangegeven geen probleem te zien in een fusie tussen onze verenigingen. Echter: de extra zetel in het GOAAK maakte dat we niet op dat moment wilden fuseren. Met de komst van de WNRA is deze extra zetel niet meer noodzakelijk, sterker nog: een grote vereniging met veel leden heeft veel meer voordelen.  Wij gaan op korte termijn het fusie traject verder vorm geven. Dit is niet een proces van volgende maand klaar. Er moet veel uitgezocht worden en er zijn veel knopen die doorgehakt moeten worden.

De beide vakbonden hebben kenmerkende onderdelen die we moeten behouden. Kenmerkende onderdelen waarvan we niet alleen van elkaar onderscheiden, maar ook van de CNF en FNV. Voor de bvK is dat individuele belangenbehartiging. Bij de VVK is dat vooral de kennisdeling. Om ons ook ten opzichte van de CNV en FNV te onderscheiden én aantrekkelijk te zijn voor jongeren zijn dit juist de punten die ons sterk maken en zeker terug moeten laten komen als we samen gaan. Ook moeten de postactieven weer een goede plek krijgen binnen deze fusievereniging.

Wat jullie als leden waarderen is dat we toegankelijk zijn door ledenlunches, enquêtes en ledenraadplegingen. Bij ons heb je als lid al de mogelijkheid om vooraf bij de CAO onderhandelingen je input te geven.  Hierdoor kunnen we onafhankelijk van de buitenwereld ons “Kadaster” geluid laten horen. Dit willen we ook bij een fusie blijven uitstralen! Veel zeggenschap voor de leden!

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot een fusie:

  • We richten een nieuwe vereniging op. Alle leden schrijven we over naar de nieuwe vereniging.
  • We heffen 1 vereniging op en we laten de andere bestaan.

Wat we willen is een naam van de vereniging die past bij hetgene we doen. Het is daarom te overwegen om wel de naam aan te passen van de fusievereniging, waarin ook vooral de kennisdeling naar voren komt.

Daarbij komt dat de VVK is aangesloten bij de CMHF en de bvK bij het Ambtenarencentrum. Bij zowel AC als CMHF is er een opzegtermijn. We kunnen ons aansluiten bij een van deze partijen. Een mogelijkheid is om ook te inventariseren of we als zelfstandige bond verder zouden kunnen gaan. Vanuit de WNRA is het niet meer noodzakelijk om bij een vakcentrale aangesloten te zijn. Dit scheelt mogelijk qua kosten, maar je mist ook wat achtergrond informatie en juridische back up. Deze zou je dan moeten inhuren.

De planning van de fusie zal vooral afhangen van de (on)mogelijkheden bij de AC en/of CMHF. Van de CMHF is bekend dat er een jaar opzegtermijn is voor januari van het volgend jaar. Dus wanneer we nu zouden opzeggen, dan loopt het lidmaatschap nog door tot 1 januari 2023. Uiteraard gaan we kijken of er andere mogelijkheden zijn om al eerder tot een fusie te komen.

Mede na aanleiding van opmerkingen uit de ledenlunches zal de welkomstbrief worden aangepast. Na de ALV zullen de nieuwe medewerkers een brief krijgen namens 1 (fusie)vakbond. Je wordt dan ook lid van 1 vakbond. Een kleine club van beide verenigingen gaat nu verder het fusie proces voorbereiden. Alle voors- en tegens moeten tegen elkaar worden afgewogen. Wij proberen jullie hierbij te betrekken en zullen hier ook regelmatig in de ledenlunches bij stil staan of via een enquête

 

Comments are closed.