Medezeggenschap

Medezeggenschap

Een belangrijk onderdeel van de collectieve belangenbehartiging is de medezeggenschap. Die vormt de ogen en oren van jou als medewerker en geeft je een stem in de besluitvorming van het Kadaster. Logisch dus dat de BvK en VVK een actieve en vaak ook leidende rol speelt binnen de medezeggenschap. Dankzij onze jarenlange ervaring en ruime achterban hebben we een enthousiast team opgebouwd van gemotiveerde mensen die je belangen in alle organen met kracht verdedigen.
Naast de ondernemingsraad zijn drie onderdeelcommissies ingesteld, een voor elk hoofdonderdeel van het Kadaster: Geo, Rechtszekerheid en Services. De onderdeelcommissies hebben elk eveneens negen leden, waarvan er acht rechtstreeks verkozen worden en een door de ondernemingsraad wordt aangewezen. De onderdeelcommissies houden zich vooral bezig met werkgerelateerde onderwerpen, zaken die te maken hebben met wat er op de werkvloer gebeurt. De OC heeft maandelijks overleg met de directie van het betreffende onderdeel en heeft instemmings- dan wel adviesrecht binnen de besluitvorming van de directie. De verkiezing van de onderdeelcommissieleden vindt plaats in kiesgroepen. Elke kiesgroep vertegenwoordigt een of meer afdelingen binnen de eigen directie. Dit zorgt ervoor dat zoveel mogelijk afdelingen en dus medewerkers via een eigen aanspreekpersoon in de OC hun stem kunnen laten horen.
Soms kunnen de belangen van het ene onderdeel overlappen met die van een ander onderdeel, bijvoorbeeld werkzaamheden binnen Geo of Rechtszekerheid waar Services bij betrokken is. Daarom zijn er regelmatig contacten tussen de verschillende onderdeelcommissies. Het kan ook voorkomen dat bepaalde onderwerpen (deels) de eigen bevoegdheden van de onderdeelcommissie overstijgen en eigenlijk op het bordje van de ondernemingsraad horen. Of dat zaken die in de ondernemingsraad spelen, voor een onderdeelcommissie van belang zijn. Om die reden telt elke onderdeelcommissie een negende, door de ondernemingsraad aangewezen lid, dat de schakel vormt tussen de OR en de OC en moet zorgen voor onderlinge informatieuitwisseling. De OC’s hebben daarnaast inspraak- en adviesrecht bij de besluitvorming van de ondernemingsraad, voor zover die overlapt met of van invloed is op de bevoegdheden van de onderdeelcommissie. Om de samenwerking binnen de bond te bevorderen, is standaard een ondernemingsraadslid van de BvK of VVK aanwezig bij (een deel van) de maandelijkse bestuursvergadering van de BvK en VVK. Ook vindt regelmatig overleg plaats tussen leden van het bestuur en de verschillende medezeggenschapsorganen over zaken als communicatie en informatieuitwisseling. Natuurlijk is de medezeggenschap er niet alleen voor onze eigen leden, maar voor de belangen van alle medewerkers. Daarom werken we zoveel mogelijk samen met de leden van de andere bonden. Zo kunnen we jouw belangen nog krachtiger overbrengen aan het bestuur en de directies van het Kadaster.

Ondernemingsraad


M.(Mark) Visser

bvK
Vice voorzitter Ondernemingsraad

H. (Hilly) Schäffer - de Boer

VVK
 Lid Ondernemingsraad

J.A. (Jan Auke) Wolters

bvK
Lid Ondernemingsraad

J. (Jan) Brinksma

bvK
Lid Ondernemingsraad