Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN

Algemeen

Een van de hoofddoelstellingen van de bond voor Kadasterpersoneel is het bevorderen van goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van het Kadaster. Klinkt goed, maar hoe gaat dat dan eigenlijk? Waar zet de BvK op in bij de onderhandelingen? En wie bepaalt of het resultaat goed genoeg is?

Doelstellingen

De bond voor Kadasterpersoneel maakt, als vakbond, het verwerven en behouden van goede arbeidsvoorwaarden en een goede rechtspositie voor haar leden uiteraard tot speerpunt van haar beleid. Meer specifiek streeft de bond er naar, dat het inkomen van de Kadastermedewerkers niet zal achterlopen bij de loonontwikkeling in het bedrijfsleven en dat loonmutaties zoveel mogelijk generiek worden toegekend, waardoor doorwerking naar het pensioen verzekerd is.

Daarnaast is de bond van mening dat het inkomen van postactieve Kadastermedewerkers een zodanige waardevastheid dient te hebben dat het behoud van koopkracht is gewaarborgd.

Voor het overige acht de bond het van groot belang dat alle regelingen en afspraken transparant en niet voor velerlei uitleg vatbaar zijn, zodat duidelijk is welke rechten de medewerkers hebben en welke plichten daar tegenover staan.

Werkwijze

Het proces om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) begint voor de bond met deelname aan het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster (GOAAK). Daarin vergaderen vertegenwoordigers van het Kadaster en de vier erkende vakbonden maandelijks over alle aangelegenheden die de rechtspositie van de medewerkers raken.

Voorafgaand aan de cao-onderhandelingen overlegt de onderhandelaar met het hoofdbestuur van de bond over de punten die in de cao geregeld dienen te worden. Een voorstel wordt eerst ter goedkeuring aan de bestuursraad van de bond voorgelegd. Vervolgens vindt overleg plaats met de drie andere bonden om te komen tot een gezamenlijk pakket van eisen, dat in het GOAAK aan de Raad van Bestuur wordt aangeboden. Tegelijkertijd geeft de Raad van Bestuur aan welke punten zij graag opgenomen ziet worden in de nieuwe cao. Vervolgens onderhandelen de partijen tot er onderlinge overeenstemming is bereikt over het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. De verschillende bonden leggen dit vervolgens aan hun achterban voor.

Binnen de BvK belegt elke afdeling (met uitzondering van de Postactieven) een vergadering in de vestiging om de leden hun mening te laten geven over het bereikte resultaat. Wij zullen alleen onze handtekening onder een cao-voorstel zetten als een meerderheid van de stemmen vóór het akkoord is! Onze leden hebben dus altijd het laatste woord.

Cao ( van de Toekomst )

Het Kadaster heeft een eigen cao en dat is binnen de overheid tamelijk uniek.

De eigen cao maakt het mogelijk om maatregelen af te spreken die uitsluitend voor Kadaster medewerkers gelden en het geeft de mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen van het Kadaster als organisatie.

Een goed voorbeeld van die zelfstandige positie is de eindejaarsuitkering.

Die werd voor het Kadaster al in 1998 als volledige “13e maand” ingevoerd, bij de rest van de overheid is dat pas in 2010 gerealiseerd en nog niet eens in alle sectoren.

In 2013 hebben de bonden met het kadaster een 5 jarige cao afgesloten.

Ook dat is uniek te noemen.

De reden om op een zo lange looptijd in te steken waren: het inzicht dat de komende jaren veel zal wijzigen binnen de organisatie, dat veel oudere medewerkers zullen uitstromen en dat technologische ontwikkelingen een andere manier van werken zullen vragen.

Gedurende die looptijd zal in ieder geval de koopkracht van de medewerkers op peil worden gehouden door het toepassen van de inflatiecorrectie op de salarissen.

Dat heeft tot nu toe betekent dat de inkomens van de medewerkers per 1 januari 2014 met 1,7% en met ingang van 1 januari 2015 met 1,6% zijn gestegen.